Child Rights Governance

Monday 21 December 2020

The campaign “Spreading Love - Education with Love”

In order to raise awareness on the elimination of physical and humiliating punishments against children, Save the Children, together with Management and Sustainable Development Institute (MSD) collaborate with Child Rights Governance Network and Department of Children Affairs, and many other government partners to organize the campaign “Spreading Love - Education with Love”.
Tuesday 27 October 2020

Thông báo kêu gọi đề xuất dự án EU/Sự tham gia tại Yên Bái

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang kêu gọi các hồ sơ đề xuất dự án cho hợp phần “Thanh niên dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực thông qua việc hỗ trợ và triển khai các sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội” thuộc Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, được triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Saturday 10 October 2020

"LGBT+ Inspiration" Contest Finale in Can Tho

You are the happiest when you stay true to yourself and your gender identity”. That is the main message of the “LGBT+ Inspiration” Contest Finale held in Can Tho yesterday.

Thursday 8 October 2020

Virtual dissemination on rapid assessments on COVID-19 impacts on children in Vietnam

Child Rights Working Group chaired by Save the Children is honored to be invited by UNICEF to join today’s virtual launch to announce key findings of the two reports - “Rapid Assessment on impacts of COVID-19 on children” (by CRWG) and “Rapid Assessment on the social and economic impacts of COVID-19 on children and families in Vietnam” (by UNICEF).

Monday 21 September 2020

Children’s Forum of District 10 – 2020

On September 16 and 18, the People's Committee of District 10, Ho Chi Minh City and Save the Children jointly organized “Children’s Forum of District 10 – 2020” with the participation of representatives from the Department of Labor, Invalids and Social Affairs (DOLISA), leaders of the People's Council of District 10 and children representatives from five schools in the area.

Pages