What we do | Các lĩnh vực chương trình của chúng tôi

Save the Children in Viet Nam

Save the Children started our work in Vietnam in 1990, through the implementation of a child nutrition project in Thanh Hoa Province. Since then, we have expanded our programs to include 06 key thematic areas, including Education, Health and Nutrition, Child Protection, Child Rights Governance, Child Poverty, Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA).

 

Education

Save the Children works to increase access to quality learning for the most deprived children and youth. We focus on Emergent Literacy and Math skills, Building Brain, provide Basic Education and Adolescent Skills with evidence-based, adaptable, and replicable common approaches. In all areas, we support and integrate different digital transformation solutions to maximize learning opportunities for every child.

Health and Nutrition

Save the Children has strong working commitments with national counterparts and local partners to improve the most vulnerable children’s health and nutrition, including adolescent sexual and reproductive health as well as mental health. We help to reduce child malnutrition rates in poor mountainous areas, improve the health of mothers and newborns, and improve children’s knowledge and skills in school health and nutrition.

 

Child Protection

Save the Children targets children and youth most impacted by inequality and discrimination and works to protect them from all forms of violence, exploitation, and neglect. We help children gain better access to a quality and child-friendly learning environment via rights-based, child-led and system-based approaches. Besides, we advocate for application of Positive Discipline in caregivers, in collaboration with key duty bearers for the longer-term sustainability of initiatives.

 

Child Rights Governance

Save the Children works closely with the government and civil society organizations to ensure the duty bearers and related stakeholders are being accountable for what they have committed to child rights and to make the rights of children in all circumstances a reality. We advocate for the integration of child rights into business principles of private sector companies and empower children, make their voices be heard in the decision-making processes on issues that affect them.

 

Child Poverty

Save the Children alleviate child poverty by supporting to increase access to quality learning (including digital literacy) for children and youth most impacted by inequality and discrimination. We provide sufficient knowledge and skills to help children and youth have successful transition from school to work and be able to pursue career development opportunities fairly and sustainably.

 

Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA)

We build the resilience of children and their families who are hardest hit by impacts of climate change across the country to address its negative effects on their lives. We champion children’s voice and leadership as part of solutions to climate change mitigation and adaptation. Our programs include promoting safe school model, in-kind assistance and cash transfer program, promote child-centered and community-based climate change adaptation.

---------------

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với một dự án dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, chúng tôi đã mở rộng hoạt động trên 06 llĩnh vực chương trình chính: Giáo dục, Sức khỏe và Dinh dưỡng, Bảo vệ Trẻ em, Quản trị Quyền Trẻ em, Giảm nghèo cho Trẻ em và Thanh thiếu niên, Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Ứng phó với Biến đổi khí hậu.

Giáo dục

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hướng đến nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho những trẻ em thiệt thòi nhất. Chúng tôi hỗ trợ trẻ tăng cường kỹ năng làm quen với Toán và Đọc, Phát triển não bộ, cung cấp Giáo dục Cơ bản và Kỹ năng Vị thành niên với phương pháp tiếp cận phổ biến dựa trên nghiên cứu, các mô hình dễ dàng thích ứng và nhân rộng. Các giải pháp chuyển đổi số giáo dục khác nhau cũng được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực chương trình để tối đa hóa cơ hội học tập cho mọi trẻ em.

Sức khỏe và Dinh dưỡng

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc gia và các đối tác địa phương để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em dễ bị tổn thương nhất, bao gồm sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên cũng như sức khỏe tâm thần. Các can thiệp của chúng tôi hướng đến giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở khu vực miền núi, cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng của trẻ em về sức khỏe và dinh dưỡng học đường.

Bảo vệ trẻ em

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bất bình đẳng và phân biệt đối xử, bảo vệ các em khỏi mọi hình thức bạo lực, bóc lột và sao lãng. Chúng tôi hướng đến xây dựng, đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em thông qua các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và do trẻ em lãnh đạo, vận động thực hành phương pháp Kỷ luật tích cực ở người chăm sóc trẻ, với sự hợp tác chặt chẽ cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Quản trị quyền trẻ em

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức xã hội nhằm đảm bảo quyền trẻ em được thực thi bởi những những người thực hiện nghĩa vụ và các bên liên quan. Chúng tôi vận động lồng ghép quyền trẻ em vào các nguyên tắc kinh doanh của các doanh nghiệp và giúp tiếng nói của trẻ em được lắng nghe trong quá trình ra quyết định đối với các vấn đề có ảnh hưởng đến các em.

Giảm nghèo cho trẻ em và thanh thiếu niên

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hướng đến giảm nghèo cho trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận việc học tập có chất lượng (bao gồm cả kiến thức và kỹ năng số) cho nhóm trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bất bình đẳng và phân biệt đối xử. Chúng tôi cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng giúp các em có quá trình chuyển tiếp thành công từ trường học đến nơi làm việc và được theo đuổi các cơ hội phát triển nghề nghiệp một cách công bằng, bền vững.

Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em xây dựng khả năng phục hồi của trẻ em và gia đình tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trên cả nước để giải quyết các tác động tiêu cực của nó đối với cuộc sống của các em. Chúng tôi coi tiếng nói và khả năng lãnh đạo của trẻ em là một phần của giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các chương trình của chúng tôi bao gồm thúc đẩy mô hình trường học an toàn, chương trình hỗ trợ vật dụng sinh hoạt và kinh tế, thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm và dựa vào cộng đồng.