Document resources

Thông điệp diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023

Thông điệp diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023

Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của 188 trẻ em đại diện cho trẻ em cả nước tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023.

Download the file

Recent photographs

Joining a reading activity in school

Ethnic minority children

Joining a reading activity in school

View full-size image

Latest videos

Xóa bỏ định kiến giới

Xóa bỏ định kiến giới

Đây là video giúp phụ huynh, giáo viên và trẻ em nhận biết những định kiến về giới trong cuộc sống hằng ngày và cách thức để ...

Watch the video