Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức xã hội tiếp nhận triển khai gói dự án hợp phần thuộc khuôn khổ Dự án EU/Sự tham gia tại Yên Bái

Friday 29 January 2021

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức xã hội tiếp nhận triển khai gói dự án hợp phần thuộc khuôn khổ Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh Châu Âu tài trợ (Số tham chiếu: CSO-LA/2019/409-730)

Để lựa chọn đơn vị thứ ba tham gia triển khai Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Italy đồng tài trợ, Ban Quản lí Dự án đã phát động hai vòng thông báo kêu gọi các tổ chức xã hội tại Yên Bái nộp đề xuất dự án cho hai hợp phần thuộc khuôn khổ Dự án này vào ngày 31/7/2020 và 27/10/2020. Căn cứ theo kết quả đánh giá các hồ sơ đề xuất triển khai dự án hợp phần được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Italy phê duyệt, Ban Quản lý Dự án thông báo kết quả lựa chọn ba tổ chức tham gia triển khai dự án hợp phần như sau:

Thông tin

Đơn vị 1: triển khai

Hợp phần 1 của Dự án

Đơn vị 2: triển khai

Hợp phần 1 của Dự án

Đơn vị 3: triển khai

Hợp phần 2 của Dự án

1.      Tên tổ chức nhận tài trợ:

Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (Tên viết tắt: YENBAI CDSH)

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên

Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái

2.      Tên dự án hợp phần

Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu sốthực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội

Thanh niên dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực thông qua việc hỗ trợ và triển khai các dự án khởi nghiệp

Thanh niên dân tộc thiểu số tự tin tham gia các hoạt động về bình đẳng giới, cải thiện kỹ năng nghề nghiệp và việc làm

3.      Địa bàn triển khai dự án

9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hòa Cuông, Tân Đồng, Đào Thịnh.

9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hòa Cuông, Tân Đồng, Đào Thịnh.

9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hòa Cuông, Tân Đồng, Đào Thịnh.

4.      Thời gian dự án

18 tháng, từ tháng 1/2021đến tháng 6/2022

21 tháng, từ tháng 1/2021đến tháng 9/2022

20 tháng, từ tháng 12/2020 - tháng 7/2022

5.      Tóm tắt các mục tiêu/kết quả dự kiến.

Ít nhất 80 thanh niên nam, nữ (khoảng 70% dân tộc thiểu số và 50% nữ) nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức triển khai hiệu quả 6 sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội tại địa phương.

Ít nhất 80 thanh niên nam, nữ (khoảng 70% dân tộc thiểu số và 50% nữ) nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức triển khai hiệu quả 6 sáng kiến khởi nghiệp, sáng kiến bình đẳng giới

- Kết quả 1: 300 thanh niên nam, nữ (độ tuổi từ 16-24 tuổi, ít nhất 70% là DTTS, 50% nữ) tự tin trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và kĩ năng nghề nghiệp

- Kết quả 2: 50 thanh niên độ tuổi từ 16-24 tuổi, sau khi được đào tạo nghề, sẽ tìm được việc làm ổn định hoặc tự phát triển nghề có thu nhập ổn định tại địa phương.

Ban Quản lý Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” chân thành cảm ơn các Tổ chức xã hội đã tham gia nộp đề xuất dự án và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý tổ chức trong thời gian tới./.

--------

 

Announcement of the selection of sub-grantees implementing two lots of the Action Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded European Union (Reference number: CSO-LA/2019/409-730)

 

To award sub-grants to third parties under the Action Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam”funded European Union and co-funded by Save the Children Italia Onlus, the Project Management Board launched two rounds of Call for proposals toward local civil society organizations (CSOs) for two lots on July 31, 2020 and October 27, 2020. According to the full evaluation process approved by Save the Children Italia Onlus, the Project Management Board would announce three selected sub-grantees to implement two lots as follows:

 

Information

CSO 1: implements Lot 1 of the Action

CSO 2: implements Lot 1 of the Action

CSO 3: implements Lot 2 of the Action

1.      Name of the sub-grantees

Yen Bai Center for Science Technology Development and Community Health care (Yen Bai CDSH)

Vietnam Youth Foundation of Tran Yen district

Women Support Center of Yen Bai province

2.      Lot

Supporting ethnic minority youth to implement start-up and social initiatives.

Strengthening the capacity of ethnic minority youth through the support and implementation of start-up projects

Ethnic minority youth are confident to act on gender equality and have improved employability skills

3.      Project location

9 communes of Tran Yen district, Yen Bai province including: Y Can - Quy Mong - Kien Thanh - Hung Thinh- Hung Khanh - Hong Ca - Hoa Cuong - Tan Dong - Dao Thinh.

9 communes of Tran Yen district, Yen Bai province including: Y Can - Quy Mong - Kien Thanh - Hung Thinh- Hung Khanh - Hong Ca - Hoa Cuong - Tan Dong - Dao Thinh.

9 communes of Tran Yen district, Yen Bai province including: Y Can - Quy Mong - Kien Thanh - Hung Thinh- Hung Khanh - Hong Ca - Hoa Cuong - Tan Dong - Dao Thinh.

4.      Project duration

18 months, from January 2021 – June 2022

21 months, from January 2021 – September 2022

20 months, from December 2020 – July 2022

5.      Objectives/

Expected Outcomes.

At least 80 youth (about 70% are ethnic minority and 50% are female) are selected to develop six start-up and social initiatives in project communes.

 

At least 80 youth (about 70% are ethnic minority youth and 50% are female) are strengthened on capacity and skills to effectively implement six start-up and gender equality initiatives.

- Outcome 1: 300 ethnic minority young men and women (within the age range of 16 to 24, at least 70% are ethnic minority, 50% are female) are confident to act on gender equality and have improved employability skills and life skills

- Outcome 2: 50 young people from 16-24 years old, after vocational training, will find a job with stable income or operate their own business at locality.

 

 

Project management board of the Action “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam”sincerely thanks civil society organizations in Yen Bai province for submitting project proposals and we look forward to receiving your interest and collaboration in the future./.