Save the Children organized "Positive Discipline in Everyday Parenting" (PDEP) training program in Hanoi & Ho Chi Minh City

Friday 17 April 2020

"There must be another way to teach children other than to hit and scold them!"

This concern was raised and discussed with the participants of the PDEP facilitator training program - "Positive Discipline in Everyday Parenting" in February and March in Ho Chi Minh City and Hanoi. Information about the research on children physical and mental punishment, the United Nation’s Convention on the Rights of the Child and the healthy development of children from 0 to 18 years old were also shared with over 50 facilitators.

“The most interesting point of the course is to help parents "normalize" their children's behaviors, words and attitudes. For example, when their children don’t behave, parents will often get angry. However, instead of being angry, they may feel "normal" because at that age, children are "like that". When parents keep calm, they have respected their children and then, they will respond to their children with love and know how to structure (support) their children to develop”, a father – a participant shared after attending the 5-day training.

Another highlight of the PDEP program is the diversity of facilitators. Besides parents and people in the field, those who are unmarried but have great care for children can become passionate facilitators: “I have not been married yet but was luckily chosen to learn and share the knowledge of positive discipline in everyday parenting. This made me very happy.”

The program “Positive Discipline in Everyday Parenting” is part of the "Strengthening The Capacity Of Civil Society Of Child Rights Governance" project, coordinated by Save the Children and the Vietnam Association for Protection of Child Rights since 2018 aiming at opposing all physical and mental punishment on children.

--------

“Chắc chắn phải có một cách nào khác để dạy trẻ ngoài đánh và mắng trẻ!”

Trăn trở này được giải tỏa cùng với các tham dự viên tham gia chương trình Tập huấn dành cho hướng dẫn viên PDEP – “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày” trong tháng 2 và tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hơn 50 hướng dẫn viên đã được chia sẻ các thông tin về nghiên cứu về trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ, Công ước về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc và về sự phát triển lành mạnh của trẻ với giai đoạn từ 0 đến 18 tuổi.

“Điểm mình thích nhất của khoá học đó là giúp cha mẹ “bình thường hoá” những hành động, lời nói, thái độ của con. Ví dụ khi con không nghe lời thì thường cha mẹ sẽ nổi nóng nhưng thay vì nổi nóng thì cha mẹ có thể cảm thấy “bình thường” vì lứa tuổi đó là “như vậy” mà. Khi bình tĩnh thì cha mẹ đã tôn trọng con, lúc đó sẽ phản ứng với con bằng sự ấm áp, yêu thương và biết cách cấu trúc (hỗ trợ) để con phát triển”, một người cha – tham dự viên đã chia sẻ với chương trình sau 5 ngày tập huấn.

Một điểm nổi bật nữa của chương trình đó là sự đa dạng về học viên. Không chỉ những người đã làm cha mẹ hay trong lĩnh vực mới có thể tiếp cận đến chương trình, ngay cả những người chưa có gia đình nhưng có tình yêu lớn đối với trẻ cũng có thể trở thành những người truyền lửa nhiệt huyết: “May mắn là 1 người chưa có gia đình nhưng được chọn để học và chia sẻ những kiến thức về kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày là điều rất hạnh phúc.”

Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày – PDEP nằm trong khuôn khổ của Dự án "Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em" hướng tới mục tiêu nhằm Chống tất cả các biện pháp trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ do tổ chức Save the Children cùng với Hội bảo vệ Quyền trẻ em, VACR, phối hợp triển khai tại Việt Nam từ năm 2018.