Introduction to UNCRC

Monday 8 February 2021
INTRODUCTION TO UNCRC
The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) is a legally-binding international agreement setting out the civil, political, economic, social and cultural rights of every child, regardless of their race, religion or abilities. Viet Nam was the first country in Asia and the second country in the world to ratify the UNCRC in 1990. Over the past three decades, Viet Nam's strong political commitment and leadership on child rights has led to improvements in the lives of millions of children in the country.
However, inadequate public awareness and knowledge levels of children’s rights limits the implementation of the Rights of the Child. “Young Voices in Vietnam” survey conducted by the Institute for Management and Sustainable Development and Save the Children with participation of 1,740 Vietnamese children in 2019 revealed that “One out of two children have never heard about the UNCRC, and as many as one out of nearly seven school children and one out of three out-of-school children have never heard about the concept of child rights”.
 
So how can we make it easier for children to understand the core value of the UNCRC? Please watch this video and share with your children to have a better understanding of the UNCRC and CRC reporting cycle, which is a powerful way for children to monitor and help improve children’s rights.
-------
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM
 
Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ Trẻ em (UNCRC) là một cCông ước quốc tế có ràng buộc về mặt pháp lý quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của mọi trẻ em, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay khả năng của trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước UNCRC vào năm 1990. Trong ba thập kỷ qua, với cam kết chính trị và sự lãnh đạo mạnh mẽ về quyền trẻ em, Việt Nam đã cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em.
 
Tuy nhiên, nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em chưa đầy đủ đã hạn chế việc thực hiện Quyền trẻ em. Kết quả khảo sát “Tiếng nói Trẻ em ở Việt Nam” do Viện Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) thực hiện với sự tham gia của 1.740 trẻ em Việt Nam vào năm 2019 cho thấy “Cứ mỗi 2 trẻ em thì có 1 trẻ nói rằng “chưa từng nghe nói đến” Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Cứ mỗi 7 trẻ em trong nhà trường và 3 trẻ em ngoài nhà trường thì có 1 trẻ “chưa từng nghe nói đến” khái niệm Quyền Trẻ em”.
 
Hãy xem video để hiểu thêm về Công ước UNCRC và chu kỳ báo cáo CRC - một cách hiệu quả để trẻ em giám sát việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và giúp cải thiện quyền của trẻ em nhé! https://youtu.be/aecD84txPqk