EU/PARTICIPATE project: “Bridge for Yen Bai Youth and Business” Facebook Fanpage

Thursday 4 February 2021

The project “PARTICIPATE: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by the European Union and implemented by Save the Children aims to ensure that target social organizations in Yen Bai province can support for start-up and the socio-economic development of vulnerable minority youth, their engagement and active participation in decision making and in the promotion of gender equality. This will help redress the limited role that minority youth currently play in decision-making processes in the field of start-up businesses for the socio-economic development in Vietnam.


To promote these interventions and youth engagement, this fanpage has been created as one of the project’s social media initiatives and operated by the CSOs social organizations themselves. This includes the Center for Sustainable Development of Mountainous Communities (SUDECOM), Yen Bai Center for Science Technology Development and Community Health care (Abbreviation: YENBAI CDSH or CDSH), Vietnam Youth Federation of Tran Yen district, Yen Bai Women's Support Center.

Please visit our page to get updates on how youth in Yen Bai engage and actively participate in the promotion of gender equality and start-up business.

-------

Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và thực hiện bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nhằm đảm bảo các tổ chức xã hội tại tỉnh Yên Bái thúc đẩy hiệu quả việc nâng cao năng lực, chủ động của thanh niên trong các vấn đề quản trị kinh doanh và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị thực hiện dự án tại tỉnh Yên Bái sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiến tạo cơ hội cho thanh niên dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào các vấn đề liên quan có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
Để thúc đẩy những hoạt động này và sự tham gia của thanh niên vào dự án, trang fanpage "Cầu nối thanh niên và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái" được lập ra như một sáng kiến truyền thông xã hội cho chính các tổ chức xã hội vận hành. Các tổ chức bao gồm: Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững các cộng đồng miền núi (SUDECOM), Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (Tên viết tắt: YENBAI CDSH hoặc CDSH), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên (Hội LHTNVN huyện Trấn Yên), Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái.
 
Hãy truy cập trang fanpage của dự án để cập nhật thông tin về sự tham gia tích cực của thanh niên Yên Bái trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và khởi nghiệp nhé!