THE “TRAN YEN YOUTH CREATE & CONTRIBUTE TO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT” COMPETITION CONTINUES!

Tuesday 29 June 2021

Save the Children, YENBAI CDSH and Vietnam Youth Federation of Tran Yen district are continuing with another round of the Competition “Tran Yen youth create & contribute to socio-economic development”. This competition is part of the “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” project funded by the European Union.
With the aim of raising young voices and enhancing youth capacities in community development, the competition is seeking the most successful start-up and social model initiatives from local youth. The winning initiatives will receive a grant to turn their idea into reality.

 • The target group for the competition:
  - Youth groups aged 16 – 24 years old with the active participation of 70% ethnic minority youth and 50% of young women.
  - Live in 9 project communes: Y Can, Quy Mong, Kien Thanh, Tan Dong, Dao Thinh, Hoa Cuong, Hung Khanh, Hung Thinh, Hong Ca in Tran Yen district, Yen Bai province.
 • Deadline for submission: 9:00 AM, July 5, 2021

Don’t miss this opportunity to win a grant for your initiative to help develop your hometown!

-------

CUỘC THI “THANH NIÊN TRẤN YÊN SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI” (ĐỢT 2)
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp cùng Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai Đợt 2 của cuộc thi “Thanh niên Trấn Yên sáng tạo - phát triển kinh tế, xã hội”. Cuộc thi thuộc khuôn khổ Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Cuộc thi nhằm mục tiêu tăng cường tiếng nói và vai trò của thanh niên trong phát triển cộng đồng với mong muốn tìm kiếm và tài trợ cho các sáng kiến khởi nghiệp và sáng kiến xã hội phù hợp nhất do các nhóm thanh niên địa phương khởi xướng và thực hiện.

 • Đối tượng tham gia:
  - Các nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi, có sự tham gia tích cực của 70% là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số và 50% là các bạn nữ thanh niên.
  - Sinh sống tại địa bàn 9 xã của dự án: Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Hồng Ca thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Hạn cuối nộp đề xuất sáng kiến: 9:00 sáng ngày 05 tháng 07 năm 2021.
 • Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/3iVlgXE

Đừng bỏ lỡ cơ hội chiến thắng khoản tài trợ cho sáng kiến xây dựng quê hương mình các bạn nhé!