TOT training on ELM at district level in Yen Bai

Thursday 16 July 2020

From July 8 to July 12, 2020, Save the Children successfully conducted a 5-day training on Emergent Literacy and Math (ELM) for 32 key staff and teachers from six project schools in Van Chan and Mu Cang Chai districts. This is a refresher training on the ELM Toolkit, which also provided an opportunity for discussion and sharing experience in the application of this toolkit in teaching at school.

The training is a part of the project “Enhancing the school readiness and learning outcomes of ethnic minority children in Vietnam” funded by the Korea International Cooperation Agency (KOICA) and implemented in Quang Nam and Yen Bai provinces. The project focuses on capacity building for parents and teachers in helping children improve their reading and writing skills, provide quality and print-rich environment for children, and advocacy for the adoption of ELM as an approach to improve readiness and learning outcomes of marginalized children.

Tập huấn bộ công cụ ELM cấp huyện tại tỉnh Yên Bái.

Từ ngày 8/7 đến 12/7, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức thành công 5 ngày tập huấn thực hành Phương pháp Hỗ trợ trẻ Mầm non làm quen với Đọc viết và Toán (gọi tắt là ELM) cho 32 giáo viên nòng cốt đến từ 6 trường dự án ở huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải. Đây là đợt tập huấn nhắc lại cho bộ công cụ, đồng thời tạo cơ hội cho các giáo viên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng bộ công cụ vào giảng dạy trong nhà trường.

Tập huấn thuộc khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em thuộc nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác quốc tế hàn Quốc (KOICA) và thực hiện ở hai tỉnh Quảng Nam và Yên Bái. Dự án tập trung vào nâng cao năng lực cho phụ huynh và giáo viên trong việc giúp trẻ cải thiện kỹ năng đọc và viết, tạo nên một môi trường giàu sách đọc cho trẻ em, và vận động việc áp dụng bộ công cụ ELM như một cách tiếp cận để cải thiện khả năng sẵn sàng đi học cũng như kết quả học tập cho nhóm trẻ em chịu thiệt thòi ở Việt Nam.

Để tìm thêm thông tin về ELM: https://elm-vietnam.edu.vn/