Ring the Golden Bell on the topic of Child Protection and Child Abuse Prevention

Monday 22 November 2021

“Now I understand what child abuse is. I will not hit or yell at my children again.”

This is what Ms. Xia, a parent in Bat Xat district shared while participating in one among 177 communications events of Ring the Golden Bell on the topic of Child Protection and Child Abuse Prevention held in 59 kindergartens in 5 districts in Lao Cai province (Bat Xat, Bao Yen, Bao Thang, Muong Khuong and Van Ban). Save the Children collaborated with project schools to organize these events under as part of our Child-centered Community Development Program.

More than 4,800 caregivers answered 15 questions about Child Protection, Children’s rights, Child Abuse and Prevention. Thanks to the events, caregivers had opportunities to gain a deeper understanding of the definitions and consequences of mental, physical and sexual violence against children, as well as to teach children and train themselves on how to deal with all kinds of abuse or suspected abuse cases.

---

“Tôi đã hiểu thế nào là xâm hại trẻ em. Tôi sẽ không đánh hay mắng con mình nữa.”

Là lời chia sẻ củachị Xia,phụ huynh học sinh tại huyện Bát Xát khi tham gia một trong 177 sự kiện truyền thông Rung Chuông Vàng về chủ đề Bảo vệ trẻ em và Phòng chống xâm hại trẻ em đã được tổ chức tại 59 trường mầm non của 5 huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương và Văn Bàn của tỉnh Lào Cai trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Đây là chuỗi sự kiện thuộc hoạt động của Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm Trọng tâm, do các nhà trường thuộc vùng dự án phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cùng thực hiện.

Hơn 4.800 người chăm sóc trẻ đã tham gia trả lời 15 câu hỏi xoay quanh những kiến thức cơ bản về Bảo vệ trẻ em, Quyền trẻ em, Các hình thức xâm hại và Phòng chống xâm hại trẻ em. Qua các phần thi, người chăm sóc trẻ đã có cơ hội hiểu sâu hơn về định nghĩa và hậu quả của các hành vi xâm hại, bạo lực về tinh thần, thể chất và tình dục đối với trẻ em, cũng như cách xử lý không chỉ dạy cho con mà còn dành cho bản thân khi con bị xâm hại hoặc nghi ngờ bị xâm hại.