[Online Challenge] Red Alert - Earth Can't Wait

Friday 21 August 2020

Vietnam is one of the five countries most affected by climate change. The climate emergency poses multiple threats to societies and children across the region, including more deadly heatwaves, storms, floods, droughts, and rising sea levels. When disasters and emergencies happen, children’s health and development are directly affected; they have difficulty accessing food, clean water, education and basic health care. Loss of family income also exposes children to violence, exploitation, and abuse.

Children's voices are crucial, especially on the topics that affecting them. It's time to listen to children and youth on climate change and take action. It starts with small actions, like bringing our own canvas/fabric bags to the supermarket instead of using plastic ones. Every Action Counts.

Save the Children invites you to take part in our challenge “Red Alert – Earth Can’t Wait” on Instagram and Facebook. This is an activity within the Red Alert Campaign initiative by Save the Children in Asia. Our challenge is divided into 2 themes: Air Pollution (from 12/8 to 24/8) and Plastic Waste (from 25/8 to 5/9).

How to participate:
• Take a photo of your good action and explain why such action is needed to tackle Air Pollution (for entries from 12/8 to 24/8) and Plastic Waste (from 25/8 to 5/9).
• Share it on Facebook and/or Instagram in public mode, using hashtags #RedAlertOnClimate, #EarthCantWait and #EveryActionCounts.
• Tag 03 friends to motivate them to join our challenge.

Example: I'm bringing my fabric bag to the supermarket because when I use plastic bags, they tend to be discarded after only 2-3 times of usage. These plastic bags will end up in the landfill and be burnt, creating harmful toxic and greenhouse gases. #RedAlertOnClimate#EarthCantWait#EveryActionCounts

Prize:

We will select and give 4 outstanding entries four gift bags with fun items.

Note:
- There is no age limit in this challenge participation.
- By using the hashtags, you grant Save the Children permission to post your photo entry on our social media channels (Facebook and Instagram)

-----------------------

Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tình trạng khẩn cấp về khí hậu như nắng nóng kéo dài, bão, lũ lụt, hạn hán và mực nước biển dâng cao gây ra nhiều mối đe dọa với xã hội và trẻ em trong khu vực. Thiên tai và thảm họa ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ em; các em gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn thực phẩm đảm bảo, nước sạch, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cơ bản. Thu nhập gia đình bị mất cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực, bóc lột và lạm dụng.

Tiếng nói của trẻ em rất quan trọng, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan trực tiếp tới các em. Đã đến lúc chúng ta lắng nghe trẻ em và thanh thiếu niên nói về biến đổi khí hậu và thực hiện những hành động thiết thực. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ, như tự mang túi vải đi chợ thay vì sử dụng túi nilon. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mời bạn tham gia thử thách “Red Alert - Trái đất không chờ đợi” trên Instagram và Facebook của chúng tôi. Đây là một thử thách nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Red Alert do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Châu Á phát động. Thử thách của chúng tôi được chia thành 2 chủ đề: Ô nhiễm không khí (từ 12/8 đến 24/8) và Rác thải nhựa (từ 25/8 đến 5/9).

Cách thức tham gia:
• Chụp ảnh một hành động tốt của bạn và giải thích tại sao hành động đó là cần thiết để giảm thiểu Ô nhiễm không khí (đối với những bài viết từ 12/8 đến 24/8) và Rác thải nhựa (đối với những bài viết từ 25/8 đến 5/9).
• Chia sẻ bài viết ở chế độ công khai trên Facebook và/hoặc Instagram, sử dụng hashtags #RedAlertOnClimate, #EarthCantWait và #EveryActionCounts.
• Tag 3 người bạn của mình và khuyến khích họ tham gia vào thử thách.

Ví dụ: Tôi mang túi vải tới siêu thị để mua đồ, vì túi nilon thường chỉ được dùng 2 đến 3 lần là đã bị bỏ đi. Những chiếc túi bỏ đi này sẽ bị vứt ở bãi rác và bị đem đi đốt, tạo ra chất thải độc hại và tăng hiệu ứng nhà kính. #RedAlertOnClimate, #EarthCantWait #EveryActionCounts

4 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho 4 bài viết xuất sắc nhất.

Lưu ý:
- Chúng tôi không giới hạn độ tuổi tham gia thử thách.
- Bằng cách sử dụng các hashtag, bạn cho phép Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sử dụng bài viết của mình cho các mục đích phi thương mại, truyền thông và quảng bá cho chiến dịch trên Facebook và Instagram.

Hãy tham gia thử thách này cùng chúng tôi, vì Trái đất không chờ đợi!