KOICA Forum to advocate the successful model – ELM and LB application

Tuesday 27 October 2020

On October 24, Yen Bai Department of Education and Training with close support from Save the Children organized an advocacy forum as a part of the project “Enhancing school readiness and learning outcomes of ethnic minority children in Vietnam”, financially supported by the Korea International Cooperation Agency (KOICA). The purpose of the forum is to share experience and lessons learnt from the project, promote the best applications of the project’s approaches, and advocate for replicating these approaches in non-project schools in Yen Bai.

Implemented in Quang Nam and Yen Bai provinces from 2018, the project focuses on capacity building for teachers and parents, creating quality and print-rich learning environment for children, and advocacy for the adoption of Save the Children’s common educational approaches. These approaches are: Emergent Literacy and Math skills (ELM), Literacy Boost (LB), complemented by Mother Tongue Based Multi-Lingual Education to address the language barrier for ethnic minority children. After 3 years of implementation, the project has achieved impressive results: School readiness of pre-school students at our project schools increased from 36% to 63% and literacy skills of primary school students increased from 14% to 51%.

Ms. Dragana Strinic, Country Director of Save the Children, shared: “Ensuring that every last child has access to a quality education is one of Save the Children’s global breakthrough goals. This project has generated clear evidence that Literacy Boost and Emergent Literacy and Math Common Approaches are an effective way to achieve this goal. We would not be here today celebrating the project successes without the generous support of KOICA, and especially the tireless efforts of our partner, DOET, and the inspiring teachers and parents who are working hard to improve the learning outcomes of ethnic minority children in Van Chan and Mu Cang Chai.  We are confident that the positive impact of these interventions will benefit even more children in Yen Bai for years to come.”

----

Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” - được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế (KOICA). Mục đích của diễn đàn là nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, bài học thành công của dự án, đồng thời thúc đẩy các thực hành tốt trong việc áp dụng các phương pháp tiếp cận và vận động việc nhân rộng các phương pháp này đến các trường ngoài dự án trong tỉnh Yên Bái.

Được triển khai từ năm 2018 tại 2 tỉnh Quảng Nam và Yên Bái, dự án tập trung nâng cao năng lực cho giáo viên và phụ huynh, xây dựng môi trường học tập chất lượng, phong phú cho trẻ em và đẩy mạnh việc áp dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, bao gồm “Hỗ trợ trẻ Mầm non làm quen với đọc viết và toán” (ELM) và “Tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ Tiểu học” (LB), cùng sự bổ trợ của phương pháp “Giáo dục đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ” (MTBMLE) để khắc phục rào cản ngôn ngữ giữa giáo viên và học sinh. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã thu được những kết quả quan trọng: khả năng sẵn sàng đi học của học sinh mầm non tại các trường dự án tăng từ 36% lên 63%, và kỹ năng đọc hiểu của học sinh tiểu học cũng tăng từ 14% lên 51%.

Bà Dragana Strinic – Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nhấn mạnh: “Việc đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận với một nền giáo dục chất lượng là một trong những mục tiêu đột phá toàn cầu của Tổ chức chúng tôi. Và dự án này là minh chứng cho việc các phương pháp “Hỗ trợ trẻ Mầm non làm quen với đọc viết và toán” (ELM) và “Tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ Tiểu học” (LB) sẽ hỗ trợ chúng ta đạt được các mục tiêu đó. Thành công ngày hôm nay có được là nhờ sự hỗ trợ to lớn của Cơ quan KOICA và nỗ lực không ngừng từ phía Sở Giáo dục & Đào tạo 2 tỉnh dự án, cũng như sự tham gia của các thầy cô giáo, phụ huynh trong quá trình cải thiện kết quả học tập của trẻ em dân tộc thiểu số ở Văn Chấn và Mù Cang Chải. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ tiếp tục có những tác động tích cực đến nhiều trẻ em tại Yên Bái trong những năm tới.” 

#LiteracyBoost #EmergentLiteracyandMaths #SavetheChildrenVietnam