COVID-19 relief: Cash transfer in Lao Cai

Tuesday 7 July 2020

From 30 June to 3 July, Save the Children provided cash transfers in five districts (Bat Xat, Muong Khuong, Bao Thang, Bao Yen, Van Ban) of Lao Cai province. The activity benefited 500 households whose income was significantly affected by COVID-19, even after social distancing measures have been lifted. This is the second cash transfer distribution by Save the Children in the effort of providing urgent economic relief for vulnerable communities during COVID-19. The first distribution took place from 2 June to 5 June in Ho Chi Minh city.

“I have 3 children. Due to COVID-19, I was unable to work and couldn’t provide for my family. For 2 months we only had vegetables and rice; we couldn’t afford cooking oil or fish sauce. I will use this support from Save the Children to buy a small pig and raise it as breeding stock.” – said Mr. Ta.

Cash transfer is one of the priority interventions included in Save the Children’s COVID-19 response strategy. We have been responding to emergencies in Vietnam for over 30 years and use this experience to better support people in the event of any disaster. Cash transfers during a humanitarian crisis like COVID-19 is one of the best tools to make sure that children have access to proper nutrition, ongoing education, and protection from abuse and child labor.

Hỗ trợ tiền mặt tới các hộ khó khăn chịu ảnh hưởng của COVID-19 ở Lào Cai.

Từ ngày 30/6 đến 3/7, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức hoạt động hỗ trợ tiền mặt tại 5 huyện của tỉnh Lào Cai (bao gồm Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn). Hoạt động này đã mang lại lợi ích cho 500 hộ gia đình khó khăn với thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể do COVID-19, kể cả sau khi các biện pháp cách ly xã hội đã được nới lỏng. Đây là hoạt động hỗ trợ tiền mặt lần thứ hai của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong nỗ lực cứu trợ kinh tế khẩn cấp cho những cộng đồng dễ bị tổn thương trong đại dịch. Hoạt động được thực hiện lần đầu ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2/6 đến 5/6.

“Tôi có ba đứa con. Do COVID-19, tôi không đi làm được. Nhà gặp nhiều khó khăn, tôi không có tiền tiêu cho vợ con, không có tiền mua thức ăn. Hai tháng gia đình chỉ có rau ăn, không có tiền mua dầu ăn, nước mắm. Tôi sẽ sử dụng hỗ trợ này của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em để mua một con lợn giống.” – anh Tả chia sẻ.

Hỗ trợ tiền mặt là một trong những biện pháp can thiệp ưu tiên trong chiến lược ứng phó COVID-19 của Tổ chức Cứu trợ trẻ em. Chúng tôi đã ứng phó với các trường hợp khẩn cấp ở Việt Nam suốt 30 năm qua và sử dụng những kinh nghiệm đáng quý thu được để hỗ trợ tốt hơn cho người dân. Hỗ trợ tiền mặt trong thời gian khủng hoảng là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo trẻ em được tiếp cận với chế độ dinh dưỡng phù hợp, được tiếp tục đi học, và được bảo vệ khỏi lạm dụng, xâm hại và lao động trước tuổi