Communications event on Disabilities and Inclusive Education in Lao Cai

Monday 7 December 2020
What is disability?
 
According to WHO, “disability” is an umbrella term for impairments, activity limitations, and participation restrictions as the result of the interaction between features of a person’s body and features of the society in which he or she lives. Thus, disability is not just a health problem. Children with disability face many difficulties in accessing quality education, nutrition, healthcare and many other social services.
 
From 2015, Save the Children conducted a needs assessment for children with disabilities as part of the Child-centered Community Development Program in Lao Cai province. Since then, the program has been carrying out capacity building trainings for teachers on inclusive education using the Special Needs Action Pack (SNAP) and Individual Education Plans for children with disabilities in project schools. The program has been also organizing awareness raising campaign on inclusive education, providing free medical examinations and surgeries for children with disabilities, as well as livelihood support for two families with children with disabilities who live in extreme poverty.
 
 
This year, on the occasion of International Day of Persons with Disabilities, Save the Children organized a series of communication events in five communes, which include Nam Chac, Pa Cheo, Coc My, and Sang Ma Sao communes of Bat Xat district, and Tan Tien commune of Bao Yen district. The events aim at raising awareness of children, families, communities and schools on the rights, needs, inclusive education and its benefits for children with disabilities.
 
 
Khuyết tật được định nghĩa như thế nào?
 
Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, khuyết tật là một thuật ngữ chung dùng để chỉ những khiếm khuyết, hạn chế về vận động, và thiếu cơ hội tham gia các hoạt động xã hội do tác động của môi trường xung quanh lên tình trạng khuyết tật của một người. Do đó, khuyết tật không chỉ là một vấn đề liên quan tới sức khỏe. Trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, dinh dưỡng, y tế, cũng như nhiều dịch vụ xã hội khác có chất lượng.
 
Từ năm 2015, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tiến hành đánh giá nhu cầu của trẻ em khuyết tật trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm Trọng tâm tại tỉnh Lào Cai. Kể từ đó, chương trình đã tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên về giáo dục hòa nhập bằng cách sử dụng Bộ công cụ dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt (Special Needs Action Pack – gọi tắt là SNAP) và Kế hoạch Học tập Cá nhân cho trẻ khuyết tật trong các trường dự án. Chương trình đã và đang tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập, khám bệnh và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, cũng như hỗ trợ sinh kế cho hai gia đình trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
 
Năm nay, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông tại 5 xã: Nậm Chạc, Pa Cheo, Cốc Mỳ, Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát) và Tân Tiến (huyện Bảo Yên). Sự kiện hướng tới nâng cao nhận thức của trẻ em, gia đình, cộng đồng và trường học về quyền, nhu cầu, giáo dục hòa nhập và lợi ích của giáo dục hòa nhập với trẻ khuyết tật.