CAPACITY BUILDING OF LITERACY BOOST COMMON APPROACH FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Monday 5 September 2022

In August 2022, Save the Children and Quang Binh Department of Education and Training organized a series of activities to improve the capacity of teachers in 12 primary schools Quang Binh province on professional teacher meeting Literacy Boost Common Approach. Nearly 50 core teachers, primary school leaders and experts had participated in the source training courses introducing the Literacy Boost Common Approach developed by Save the Children, along with interactive teaching methods and techniques. Participating in the training session, teachers also have the opportunity to practice applying LB lesson cards and professional teacher meeting methods in teaching.    

Ms. Huyen, a teacher at Quang Hop Primary School shared: "The training course is necessary for my teaching activities. I have learned many methods and forms of active teaching and will apply these methods a lot in my teaching process from the beginning of this new school year. This method of professional teacher meetings is effective in helping me organize the class better."    

On August 15-20, all project primary schools had actively held series of roll-out training to nearly 300 teachers. After this roll-out training series, teachers are ready to utilize and develop learning and actively apply Literacy Boost Common Approach into their daily lessons.  

---

Trong tháng 08/2022, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm nâng cao năng lực về sinh hoạt chuyên môn và Phương pháp Tăng cường Đọc – Viết cho giáo viên tại 12 trường tiểu học tại tỉnh Quảng Bình. 50 giáo viên cốt cán, lãnh đạo trường tiểu học và chuyên viên 2 phòng GD-ĐT đã tham gia khóa tập huấn nguồn giới thiệu về phương pháp Tăng cường Đọc-viết và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phát triển. Tại buổi tập huấn, các giáo viên đã thực hành áp dụng các thẻ hoạt động và phương pháp sinh hoạt chuyên môn theo cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm.   

Cô Huyền, giáo viên trường Tiểu học Quảng Hợp chia sẻ: “Khóa tập huấn cần thiết cho quá trình dạy học. Tôi học được nhiều phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực và sẽ vận dụng các phương pháp này nhiều trong quá trình dạy học của mình từ đầu năm học mới. Tôi nghĩ sinh hoạt chuyên môn theo phương pháp này sẽ có hiệu quả, góp phần giúp tôi tổ chức lớp học tốt hơn”   

Từ ngày 15-20/08, các trường tiểu học dự án đã chủ động tổ chức chuỗi tập huấn mở rộng cho gần 300 giáo viên. Sau chuỗi tập huấn này, các thầy cô đã có thể khai thác, phát triển học liệu và chủ động áp dụng các kỹ thuật dạy học mới này nhằm Tăng cường kỹ năng Đọc-Viết trong bài giảng hàng ngày.