Child Rights Governance

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfThông điệp diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của 188 trẻ em đại diện cho trẻ em cả nước tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023. 08/09/20232MB
application/pdfThe process of supporting youth-led start-up projects Aiming to replicate the intervention model, approach and good practice, the EU/PARTICIPATION project has documented the process of supporting the implementation of start-up projects for ethnic minority youth. The project developed a set of "Process of supporting youth-led start-up projects" in three forms: poster, flyer and animated video. The process content is presented visually and vividly through attractive diagrams and storytelling with animated characters visualized according to the context of the Project. The product set is highly appreciated by concerned agencies for its feasibility, suitability, ease of understanding, and application to further promote achievements and replicate good practices in the implementation of youth-support programs effectively. 25/07/20232MB
application/pdfQuy trình hỗ trợ sáng kiến do thanh niên làm chủNhằm nhân rộng mô hình can thiệp, phương pháp tiếp cận, thực hành tốt, dự án EU/SỰ THAM GIA đã tài liệu hóa quy trình hỗ trợ triển khai sáng kiến khởi nghiệp cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số. Dự án phát triển bộ “Quy trình hỗ trợ triển khai sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ” dưới ba hình thức: poster, tờ rơi và video hoạt hình. Nội dung quy trình được thể hiện trực quan, sinh động thông qua sơ đồ và hình thức kể chuyện hấp dẫn, sinh động với các nhân vật hoạt hình được hình tượng hóa theo bối cảnh của Dự án. Bộ sản phẩm được đánh giá cao bởi các đơn vị quan tâm về tính khả thi, phù hợp, dễ hiểu, dễ áp dụng để tiếp tục phát huy thành tựu, nhân rộng thực hành tốt trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên một cách hiệu quả.25/07/20232MB
application/pdfSổ tay thực hành Kĩ năng sống để thành công cho thanh niênSổ tay thực hành Kĩ năng sống để thành công dành cho thanh niên (tiếng Việt) | Practice book on Life skills for success for Vietnamese Youths (Vietnamese only) 16/04/202315MB
application/pdfTài liệu hướng dẫn giảng dạy Kĩ năng sống đề thành côngHướng dẫn chi tiết dành cho giảng viên các lớp TOT thực hiện các bài giảng về Kĩ năng sống để thành công cho thanh niên (tiếng Việt) | TOT trainers’ guide on Life skill for success teaching plans for Vietnamese youths (Vietnamese only) 16/04/202320MB
application/pdfLife skills for success | Kỹ năng sống để thành côngHandout on 18 Life skills for success for Vietnamese youths (Vietnamese only) | Tài liệu phát tay về 18 kĩ năng sống để thành công dành cho thanh niên (tiếng Việt) 16/04/202313MB
application/pdfJOINT STATEMENT: PREVENTION OF VIOLENCE AGAISNT CHILDRENThe joint statement of The Child Rights Working Group about Prevention of violence against children in Vietnam in English 13/01/2022162KB
application/pdfJOINT STATEMENT: PREVENTION OF VIOLENCE AGAISNT CHILDRENTuyên bố chung của Nhóm công tác về quyền trẻ em về việc phòng chống bạo lực trẻ em tại Việt Nam 13/01/2022214KB
application/pdfSave The Children Brochure (English)Save The Children Brochure in English25/11/20212MB
application/pdfChild Safeguarding Dos and Don'ts25/11/20218MB
All Save the Children publications are free