News

Friday 14 August 2020

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI ĐÁP - ĐỐI VỚI THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang kêu gọi nộp đề xuất cho 2 hợp phần thuộc dự án “S tham gia: Nâng cao năng lc cho các đoàn th, t chc xã hi và thanh niên dân tc thiu s tham gia tích cc vào vic khi nghip, ra quyết đnh kinh tế - xã hi ti Yên Bái, Vi

Friday 7 August 2020

[Video] Red Alert - Earth Can't Wait

Vietnam, as a natural disaster-prone country, is particularly vulnerable to the dire effects of climate change. With 3440 km of coastline and complex topography, the country is exposed to typhoons, flooding, typhoons, drought and it is predicted that it will worsen in the coming years. For 2020 alone, extreme and prolonged drought and salinity can already be witnessed in southwestern provinces, together with storms and hail in northern provinces.

Tuesday 4 August 2020

Chia sẻ Thông tin về nộp đề xuất dự án EU/Sự tham gia tại Yên Bái

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang kêu gọi nộp đề xuất cho 2 hợp phần thuộc dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Friday 31 July 2020

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam kêu gọi các hồ sơ đề xuất dự án cho 2 hợp phần dự án:

Thursday 16 July 2020

TOT training on ELM at district level in Yen Bai

From July 8 to July 12, 2020, Save the Children successfully conducted a 5-day training on Emergent Literacy and Math (ELM) for 32 key staff and teachers from six project schools in Van Chan and Mu Cang Chai districts

Pages