Virtual dissemination on rapid assessments on COVID-19 impacts on children in Vietnam

Thursday 8 October 2020

Child Rights Working Group chaired by Save the Children is honored to be invited by UNICEF to join today’s virtual launch to announce key findings of the two reports - “Rapid Assessment on impacts of COVID-19 on children” (by CRWG) and “Rapid Assessment on the social and economic impacts of COVID-19 on children and families in Vietnam” (by UNICEF). The event received attendances of representatives from government ministries, National Assembly, UN agencies, NGOs, academic institutions, mass organizations and children.

The two assessments highlight top issues that children and their family have faced during the time of COVID-19 namely family income loss, reduction in nutrition security & quality, online learning difficulties, especially for children with disabilities and those from disadvantaged socio-economic backgrounds, psychological stress and mental health issues, and exposure to domestic violence and online abuse.

The reports propose several policy recommendations with an emphasis on providing fair support for all people while putting children at the heart of socio-economic development planning and budgeting processes. To design effective interventions to better support affected people, the government needs to do additional and comprehensive analysis on the impact COVID-19 has had at national and micro levels with participation of social organizations.

These evidence-based reports provide important information for policymakers and development partners to make timely and effective policy responses towards short and long-term recovery, ensuring the well-being and rights of Vietnamese children amid the pandemic.#SavetheChildrenVietnam #COVID19 #UNICEF-----

___________________

Hôm nay, Nhóm công tác vì Quyền trẻ em (do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em giữ vị trí chủ tọa) đã tham dự buổi Hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi UNICEF nhằm chia sẻ những kết quả chính của hai báo cáo “Đánh giá nhanh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới trẻ em” của Nhóm và “Đánh giá nhanh các tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 lên trẻ em và gia đình tại Việt Nam” của UNICEF. Buổi hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các bộ ngành, Quốc hội, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, các học viện, hiệp hội và trẻ em.

Các đánh giá nhấn mạnh những vấn đề nổi cộm mà trẻ em và gia đình phải đối mặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, điển hình như việc mất thu nhập gia đình, an ninh lương thực, khó khăn khi học trực tuyến - đặc biệt với trẻ khuyết tật hoặc cộng đồng có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn, tâm lý căng thẳng, nguy cơ bị bạo hành và xâm hại. 

Qua đây, hai báo cáo đề xuất một số khuyến nghị chính sách tập trung vào việc hỗ trợ người dân một cách công bằng và lấy trẻ em làm trọng tâm cho quá trình lên kế hoạch và ngân sách phát triển kinh tế - xã hội. Để có thể thiết kế các can thiệp hiệu quả, chính phủ cần phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện thêm các phân tích về tác động toàn diện của đại dịch lên đời sống người dân.

Những đánh giá dựa trên bằng chứng của hai báo cáo đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách và đối tác phát triển để đưa ra chính sách ứng phó kịp thời, hiệu quả trong giai đoạn phục hồi ngắn & dài hạn, đảm bảo quyền và phúc lợi của trẻ em Việt Nam trước đại dịch.#SavetheChildrenVietnam #COVID19 #UNICEF-----