KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Friday 31 July 2020

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam kêu gọi các hồ sơ đề xuất dự án cho 2 hợp phần dự án:

  • Hợp phần 1: Thanh niên dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực thông qua việc hỗ trợ và triển khai các dự án khởi nghiệp.
  • Hợp phần 2: Thanh niên dân tộc thiểu số tự tin thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới và cải thiện kĩ năng nghề nghiệp.

được triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam với nguồn hỗ trợ tài chính từ Dự án “S tham gia: Nâng cao năng lc cho các đoàn th, t chc xã hi và thanh niên dân tc thiu s tham gia tích cc vào vic khi nghip, ra quyết đnh kinh tế - xã hi ti Yên Bái, Vit Nam” (Hợp đồng tài trợ: CSO-LA/2019/409-730) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Các tổ chức/ đơn vị quan tâm có thể tham khảo Hướng dẫn triển khai đối với gói tài trợ cho đơn vị thứ ba thuộc Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ tại đây; hoặc tại địa chỉ: Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) - ngõ 332, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất: 17h00 ngày 31/08/2020. Thời gian tổ chức Phiên cung cấp Thông tin về Kêu gọi nộp đề xuất dự án này sẽ được thông báo trên website của tổ chức. 

-----------

Save the Children – Vietnam country office is seeking proposals for two lots:

  • Lot 1: Support vulnerable ethnic youth in the start-up of project and support to their implementation.
  • Lot 2: Training of selected vulnerable youth on vocational training courses, professional skills, life skills.

implemented in nine communes in Tran Yen district, Yen Bai province, Vietnam, with financial assistance from the project “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” (Grant contract: CSO-LA/2019/409-730) funded by the European Union.

The full Applicants’ Guidelines can be found here and are available for consultation at Center for Sustainable Development of Mountainous Communities (SUDECOM) - Alley 332, Dinh Tien Hoang Street, number 13, Yen Thinh ward, Yen Bai City, Yen Bai (Phone number: 0216.3892.850/ 0216.3851.198.

The deadline submission of proposals: 5:00 PM 31th August 2020. Details of an information session on this Call for Proposals will be announced later on Save the Children’s website.