Enhancing school readiness and learning outcomes of ethnic minority children in Vietnam project dissemination workshop

Tuesday 10 November 2020

Hanoi, 6 November 2020 - Save the Children, with the support from Korea International Cooperation Agency (KOICA), organized the “Enhancing school readiness and learning outcomes of ethnic minority children in Vietnam project dissemination workshop”.

After three years of implementation, school readiness for pre-schoolers has increased from 36% to 63%. The change in the home learning environment and attitudes towards supporting children’s learning at home are very encouraging: more than 80% of caregivers have helped their children develop fundamental literacy and math skills through story-telling and simple games. Children’s learning environment at school has also been improved as teachers implement various teaching approaches to increasing children’s readiness for school, such as Emergent Literacy and Math Skills (ELM) and Literacy Boost (LB). In addition to the project results, a plan for sustaining and replicating project activities was also discussed by local partners, teachers and parents at the workshop.

Hà Nội, ngày 6/11/2020, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam” với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Sau 3 năm thực hiện dự án, khả năng sẵn sàng đi học khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non tăng từ 36% lên 63%. Môi trường học tập tại nhà và thái độ trong việc thực hành hỗ trợ con học tại nhà của cha mẹ có sự thay đổi đáng kể, trên 80% người chăm sóc trẻ đã giúp con phát triển các kỹ năng đọc viết và toán thông qua việc kể chuyện và tổ chức những trò chơi đơn giản. Tỷ lệ đọc hiểu của học sinh tiểu học đã tăng từ 20% đến 44%. Môi trường học đọc viết của trẻ tại trường cũng được cải thiện, thể hiện qua sự đa dạng trong các phương pháp mà giáo viên nhằm tăng khả năng sẵn sàng cho việc đi học của trẻ như phương pháp Tăng cường khả năng làm quen với đọc viết và toán (ELM) và Tăng cường kỹ năng Tiếng Việt (LB). Bên cạnh báo cáo kết quả Dự án, kế hoạch đảm bảo duy trì và nhân rộng hoạt động cũng đã được thảo luận và chia sẻ bởi các đối tác địa phương, giáo viên và phụ huynh