Building Brain for the New future material package

Friday 5 February 2021

Building Brain for the New future material package

By the end of 2020, Save the Children in partnership with Van Chan Bureau of Education and Training and Van Chan District Health Center, has successfully launched a material package for parents, caregivers, and village health workers. The material package is a part of “Building Brains for Brighter Futures” project, which aims to help children in 5 communes of Van Chan district with approximately 900 children from 0-3 years old to reach their full potential through improved health and early stimulation.

The material package contains five documents:
- Household notebook: providing information about games, responsive care, and early stimulation practices
- Home visit and club session supervision notebooks: for service providers to record the results of each club session and home visit
- Building Brains common approach and Building Brain Session guide: providing overall information about the BB technique.

With the launching of this package, Save the Children hopes to create a more supportive environment by improving the ability of caregivers and service providers.

 -------

Bộ tài liệu dự án “Phát triển trí tuệ cho tương lai tươi sáng”

Vào cuối năm 2020, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, với sự hợp tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn và Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã ra mắt bộ tài liệu dự án dành riêng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, và cán bộ y tế. Bộ tài liệu là một hợp phần của dự án “Phát triển trí tuệ cho một tương lai tươi sáng”, dự án nhằm giúp khoảng 900 trẻ em từ 0-3 tuổi tại 5 xã thuộc huyện Văn Chấn phát huy hết khả năng của mình thông qua các biện pháp can thiệp sớm về sức khỏe và giáo dục.

Bộ tài liệu gồm 05 cuốn:
- Sổ ghi chép dành cho hộ gia đình: cung cấp thông tin, hình ảnh về các trò chơi, nội dung chăm sóc đáp ứng
- Sổ ghi chép thăm hộ và Sổ theo dõi sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ: tài liệu dành cho cán bộ y tế thôn, bản ghi chép nội dung các buổi sinh hoạt và thăm hộ
- Tài liệu tập huấn phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ trẻ 0-3 tuổi và Tài liệu Hướng dẫn tổ chức CLB Người chăm sóc trẻ: cung cấp kiến thức tổng quát và kỹ năng tổ chức 12 buổi sinh hoạt theo phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ cho giảng viên nguồn và người điều hành CLB.

Với bộ tài liệu này, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mong muốn cải thiện môi trường chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động thực hành của người chăm sóc trẻ trong việc chăm sóc đáp ứng và kích thích phát triển sớm.