“TRAN YEN YOUTH CREATE & CONTRIBUTE TO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT” COMPETITION

Thursday 13 May 2021

“TRAN YEN YOUTH CREATE & CONTRIBUTE TO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT” COMPETITION

Save the Children, YENBAI CDSH and Vietnam Youth Federation of Tran Yen district are launching the Competition: TRAN YEN YOUTH CREATE & CONTRIBUTE TO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT.

This Competition is one the activities of the “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” project funded by the European Union.

With the aim of raising young voices and enhancing youth capacities in community development, the competition is looking to support local youth’s own initiatives on business start-up models and ways to address social issues. The target group for the competition are youth aged 16-24 who meet the following criteria:

 • Young ethnic minority women
 • Live in 9 project communes, Tran Yen district, Yen Bai province.

Deadline for submission: 9:00 AM, May 17, 2021

For more information, please refer to these links:

 1. Introduction of the Competition: https://bit.ly/2RCVlbP
 2. Proposal template (Start-up model): https://bit.ly/3eDmzIc
 3. Proposal template (Social issue): https://bit.ly/33uKFPg
 4. Budget plan template: https://bit.ly/2QMrY73
 5. Official event: https://fb.me/e/2teOAtAbh

---

CUỘC THI: THANH NIÊN TRẤN YÊN SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp cùng Trung tâm YENBAI CDSH và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên để tổ chức Cuộc thi: Thanh niên Trấn Yên sáng tạo - phát triển Kinh tế, Xã hội.

Cuộc thi thuộc khuôn khổ các hoạt động chính của Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Cuộc thi nhằm mục tiêu tăng cường tiếng nói và vai trò của thanh niên trong phát triển cộng đồng, cuộc thi mong muốn tìm kiếm và tài trợ cho các sáng kiến khởi nghiệp và sáng kiến xã hội phù hợp nhất do các nhóm thanh niên địa phương khởi xướng và thực hiện.

Đối tượng tham gia cuộc thi:

 • Nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi
 • Sinh sống tại địa bàn 9 xã dự án thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hạn cuối nộp đề xuất sáng kiến: 9:00 sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Thông tin về cuộc thi xem tại:

 1. Giới thiệu về chương trình: https://bit.ly/2RCVlbP
 2. Mẫu hồ sơ đề xuất sáng kiến khởi nghiệp: https://bit.ly/3eDmzIc
 3. Mẫu hồ sơ đề xuất sáng kiến xã hội: https://bit.ly/33uKFPg
 4. Mẫu kế hoạch ngân sách: https://bit.ly/2QMrY73
 5. Sự kiện chính thức về cuộc thi: https://fb.me/e/2teOAtAbh

#SavetheChildreninVietnam #Competition