About Us

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Được thành lập vào năm 1919, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở 120 quốc gia toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai. Trên toàn thế giới, chúng tôi giúp trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và bảo vệ khỏi nguy hại. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể cho trẻ em – trong cuộc sống hàng ngày và những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai tất cả chúng ta.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với dự án dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa. Kể từ đó, chúng tôi đã mở rộng các chương trình, gồm sáu lĩnh vực chính: Giáo Dục, Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Bảo vệ Trẻ Em, Quản Trị Quyền Trẻ Em, Giảm Nghèo Cho Trẻ Em, Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai và Ứng Phó Khẩn Cấp. Chúng tôi hiện có mặt ở 24 tỉnh trên cả nước với các văn phòng tại Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ hơn 150 nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý chương trình. Trong quá trình thực hiện các chương tình, chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân cũng như các viện nghiên cứu.

TẦM NHÌN

Một thế giới mà mọi trẻ em có quyền được sống còn, được bảo vệ, phát triển và tham gia.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em.

Chúng tôi tham vọng là đến năm 2030 sẽ đạt được các mục tiêu sau đây:

 • SỐNG CÒN: Không trẻ em nào bị tử vong trước 5 tuổi vì những lí do có thể phòng tránh được
 • HỌC TẬP: Mọi trẻ em có được nền giáo dục cơ bản chất lượng
 • ĐƯỢC BẢO VỆ: Bạo lực với trẻ em không còn được dung túng

Cách chúng tôi cải thiện cuộc sống của trẻ em

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sử dụng phương pháp toàn diện để đạt được nhiều hơn cho trẻ em và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, bền vững

Trong mọi chương trình, chúng tôi nhắm đến mục tiêu:

 • Sáng tạo: Phát triển và chứng minh các giải pháp đột phá dựa trên bằng chứng, có thể nhân rộng cho các vấn đề mà trẻ em phải đối mặt
 • Đạt được kết quả theo quy mô: Bằng cách sử dụng rộng rãi nhưng phương pháp hiệu quả và bền vững
 • Là tiếng nói của trẻ em: Ủng hộ và vận động chính sách cho các thực tiễn và chính sách tốt nhất nhằm giúp trẻ em đạt được quyền lợi và đảm bảo tiếng nói của trẻ em được lắng nghe (đặc biệt trẻ em thiệt thòi và nghèo đói)
 • Xây dựng quan hệ đối tác: Hợp tác với trẻ em, các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng, chính phủ và các tổ chức lĩnh vực tư nhân để cùng chia sẻ kiến thức, tầm ảnh hưởng và xây dựng năng lực để đảm bảo trẻ em đạt được quyền lợi

 

---

Save the Children is the leading independent global organization for children. Our organization was founded in 1919 and we are working in 120 countries around the world. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives. We believe that every child deserves a future. Around the world, we give children a healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm. We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

Save the Children started our work in Vietnam in 1990, through the implementation of a child nutrition project in Thanh Hoa Province. Since then, we have expanded our programs to include six key program areas: Education, Health and Nutrition, Child Protection, Child Rights Governance, Child Poverty, Disaster Risk Reduction and Emergency Response. We now cover 24 provinces across the country with offices in Hanoi, Lao Cai, Da Nang, and Ho Chi Minh City. We have more than 150 staff with a wide range of technical expertise and program management qualification. In the implementation of our programs, we work in partnership with government agencies, civil society organizations, the private sector, academic and research institutions.

OUR VISION
A world in which every child attains the right to survival, protection, development and participation.
 
OUR MISSION
To inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children has an ambition to inspire three breakthroughs for children by 2030:

 • SURVIVE: No child dies from preventable causes before their fifth birthday
 • LEARN: All children learn from a quality basic education
 • BE PROTECTED: Violence against children is no longer tolerated

How we improve children’s lives

Save the Children uses a holistic approach to help us achieve more for children, and to use our resources in an efficient and sustainable way.

In every program we aim to:

 • Innovate: develop and prove evidence-based, replicable solutions to the problems children face
 • Achieve results at scale: by expanding effective and sustainable approaches
 • Be the voice: campaign for better practices and policies to fulfil children’s rights and ensure that children’s voices are heard (particularly those of children most marginalized or living in poverty)
 • Build partnerships: with children, communities, governments, civil society and private sector organizations – to influence others and increase our impact.